Back to Top

Marketing și comunicare în afaceri

Program: Master în MARKETING ŞI COMUNICARE ÎN AFACERI (MCA)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Marketing

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Marketing şi comunicare în afaceri

Descriere: Misiunea programului de studii universitare de master Marketing şi comunicare în afaceri este să creeze specialişti de marketing cu competenţe manageriale, să producă şi să distribuie valori, cunoaştere şi know- how de specialitate necesare organizaţiilor şi instituţiilor din mediul economic şi social.

Abilități dobândite: Elaborarea de sinteze, studii şi analize aprofundate ale mediului de marketing şi ale diferitelor pieţe, elemente componente şi participanţi, sinteza şi utilizarea informaţiilor economice în vederea fundamentării deciziilor de marketing în cadrul organizaţiilor; Realizarea de cercetări aprofundate de marketing folosind metodele, tehnicile şi instrumentele de specialitate, atât în mediul real cât şi în mediul online; Fundamentarea, conceperea şi implementarea de strategii şi politici şi planuri în domeniul marketingului organizaţiilor; Elaborarea şi implementarea unor proiecte, instrumente, proceduri şi bune practici de marketing ale organizaţiilor prin utilizarea conceptelor şi metodelor specifice marketingului; Relaţionarea eficientă cu diferite categorii de public ale organizaţiilor, crearea, dezvoltarea şi utilizarea unor instrumente, proceduri şi medii şi contexte care să faciliteze atât tranzacţiile cât şi relaţiile cu acestea.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul MCA vor studia: Organizarea activităţii de marketing, Psihologia şi comportamentul economic de consum, Metode şi tehnici de negociere şi vânzare, Media şi comunicaţii de marketing, Managementul relațiilor cu clienții, Metode şi tehnici de cercetare în marketing, Strategii şi politici de marketing, Sisteme de gestiune a informaţiilor de marketing, Sisteme de aprovizionare şi distribuţie, Marketing digital.

Oportunități de carieră: director vânzări, şef serviciu marketing, şef birou marketing, şef agenţie reclamă publicitară, specialist marketing, purtător de cuvânt, brand manager, analist servicii client, specialist in relaţii publice, specialist relaţii sociale

 

 

Managementul organizației

Program: Master în MANAGEMENTUL ORGANIZAŢIEI (MO)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Management

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Managementul organizaţiei

Descriere: Programul contribuie la formarea unei categorii de specialişti în domeniul management, care să contribuie la utilizarea performantă a resurselor şi la obţinerea de rezultate de succes pentru organizaţiile în care vor lucra în calitate de specialişti, ca manageri, prin desfăşurarea unor activităţi de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică, adecvate specificului actual al mediului complex organizaţional atât pentru organizaţiile de afaceri cât şi pentru instituţiile publice.

Abilități dobândite: Analiza aprofundată, sinteza şi utilizarea informaţiilor economice în vederea fundamentării deciziilor în cadrul organizaţiilor. Aplicarea principiilor leadership-ului în organizaţie, Elaborarea de sinteze operaţionale, rapoarte şi studii complexe necesare conducerii organizaţiei utilizând TIC; Identificarea şi aplicarea funcţiilor manageriale pentru îndeplinirea obiectivelor organizaţiei; Aplicarea cunoştinţelor de bază necesare în exercitarea atribuţiilor funcţionale şi tehnice pentru soluţionarea de probleme specifice; Fundamentarea, conceperea şi aplicarea de strategii şi politici în domeniul managementului resurselor umane, a managementului serviciilor, a managementului activităţii de marketing; Elaborarea şi implementarea unor proiecte complexe prin utilizarea conceptelor şi metodelor specifice analizei sistemice, sintezei şi interpretării proceselor economico-sociale; Evaluarea şi diagnosticarea mediului intern şi extern al organizaţiei, relaţionarea eficientă cu diferite categorii de instituţii şi organizaţii din mediul economico-social.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul MO vor studia: Strategii manageriale, Diagnosticul economico-financiar al firmei, Comunicare managerială, Sisteme de gestiune a informaţiilor de management, Managementul conflictelor, Elaborarea şi implementarea proiectelor, Strategii şi politici de resurse umane, Tehnici de inovare şi comportament antreprenorial, Managementul serviciilor publice, Dezvoltare organizațională și managementul schimbării, e-Business.

Oportunități de carieră: Administrator societate comercială; Specialist în dezvoltarea organizaţională; Manager al sistemelor de management al calităţii; Manager de operaţiuni/ produs; Manager proiect; Consilier administraţia publică; Manager resurse umane; Manager; Antreprenor în economia socială; Director societate comercială; Consultant în management.

 

 

Contabilitatea, auditul și gestiunea afacerilor

Program: Master în CONTABILITATEA, AUDITUL ŞI GESTIUNEA AFACERILOR (CAGA)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Contabilitate

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Contabilitatea, auditul şi gestiunea afacerilor

Descriere: Funcţiile contabilului se multiplică într-o organizaţie în condiţiile complexificării mediului de afaceri şi ale exigenţelor dezvoltării durabile, cuprinzând detectarea oportunităţilor, analiza riscului, furnizarea de informaţii pentru luarea deciziilor, măsurarea şi gestionarea performanţei, optimizarea contabilă şi fiscală. Acest program de masterat urmărește formarea de specialişti, cu competenţe fundamentale generale în domeniu, cu abilităţi în diversele aspecte ale gestiunii contabile, permiţându-le să dobândească atât cunoştinţe fundamentale, cât şi competenţe tehnice.

Abilități dobândite: Recunoaşterea şi evaluarea elementelor situaţiilor financiare, comunicarea de informaţii conform standardelor internaţionale de raportare financiară (IFRS, IPSAS); Înţelegerea şi utilizarea cunoştinţelor teoretice şi practice de specialitate pentru îndeplinirea unei misiuni de audit; Identificarea, modelarea avansată şi interpretarea indicatorilor economico-financiari la nivel de întreprindere şi grup de firme; Fundamentarea, şi aplicarea de strategii şi programe complexe la nivel de afaceri; Interpretarea şi utilizarea instrumentelor şi tehnicilor manageriale pentru stabilirea costurilor şi controlul performanţei entităţii; Fundamentarea şi aplicarea creativă a metodelor de cercetare ştiinţifică în domeniul contabilităţii, auditului şi gestiunii entităţilor.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul CAGA vor studia Analiza financiară aprofundată, Fiscalitatea întreprinderilor, Contabilitate financiară , Contabilitate de gestiune, Contabilitate financiară aprofundată, Contabilitate managerială avansată, Metode de evaluare a afacerilor, Expertiză contabilă judiciară și consultanță fiscală, Instrumente financiare conform IFRS, Practici şi opţiuni contabile la nivelul grupurilor de societăţi, Audit public intern, Contabilitate creativă.

Oportunități de carieră: expert contabil-verificator; revizor contabil; auditor intern; controlor de gestiune; auditor financiar; cenzor; lichidator; consultant fiscal; consilier/expert/inspector/referent/economist în gestiunea economică; contabil şef/director financiar/bancă/societate de leasing; contabil-şef; şef birou/serviciu financiar-contabilitate; manager financiar; controlor revizor financiar, şef birou financiar.

 

 

Finanțe bănci și asigurări

Program: Master în FINANŢE, BĂNCI, ASIGURĂRI (FBA)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Finanțe

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Masterand Finanțe, Bănci, Asigurări

Descriere: Prin metode didactice şi de cercetare ştiinţifică se urmăreşte aplicarea unei curricule academice şi a unor programe analitice care permit specializarea complexă în domeniul financiar, oferind absolvenţilor conceptele, metodele, instrumentele şi mecanismele necesare pentru realizarea în condiţii de performanţă a funcţiunii financiare a companiilor, instituţiilor administraţiei fiscale, instituţiilor financiar-bancare şi societăţilor de asigurări.

Abilități dobândite: Utilizarea adecvată a conceptelor, teoriilor, metodelor şi intrumentelor avansate de lucru şi de cercetare specifice domeniului financiar -bancar şi al asigurărilor;  Realizarea de studii şi lucrări complexe utilizând instrumentarul de analiză şi previziune financiară în diagnosticarea performanţelor financiare şi în proiectarea creşterii durabile a acestora la nivelul entităţilor/organizaţiilor publice sau private; Realizarea activităţilor de analiză, sinteză şi proiectare în domeniul bancar cu privire la gestiunea activelor şi pasivelor bancare, gestiunea riscurilor şi performanţelor, implicaţii ale cadrului legislativ şi normativ asupra activităţii bancare; Realizarea de studii aprofundate privind investiţiile financiare şi gestiunea portofoliilor, oportunităţile de finanţare eficiente pentru fundamentarea financiară a planurilor de afaceri; Executarea de operaţiuni complexe, desfăşurarea de activităţi de analiză, cercetare, sinteză şi proiectare în domeniul financiar-fiscal şi al asigurărilor; Elaborarea de strategii în domeniul financiar-bancar şi al asigurărilor şi utilizarea de metode şi tehnici de implementare a acestora

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul FBA vor studia: Pieţe financiare internaţionale, Politici monetare şi stabilitate financiară, Diagnostic financiar şi evaluare, Proceduri financiare, Sisteme bancare comparate, Asigurări de viață și sisteme de pensii, Standarde Internaţionale de Raportare Financiare, Auditarea instituţiilor financiare, Tehnici actuariale în asigurări, Gestiunea riscurilor financiare şi supraveghere prudenţială integrată, Guvernanţă corporativă.

Oportunități de carieră: Analist bancar/societate de leasing; Analist financiar; Asistent de cercetare în finanțe-bănci; Dealer-șef (arbitragist banca), Inspector de specialitate asigurări; Manager bancar; Manager de fond acțiuni/ obligațiuni; Manager de operațiuni/ produs; Manager relații cu clienții băncii/ societate de leasing; Proiectant produse bancare; șef birou pensii.

 

 

Administrarea afacerilor interne și internaționale a întreprinderilor mici și mijlocii

Program: Master în ADMINISTRAREA AFACERILOR INTERNE ŞI INTERNAŢIONALE A ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII (AAIIIMM)

Domeniu: Științe Economice

Specializarea: Afaceri internaționale

Tip: Profesional

Titlu de absolvire: Master în Administrarea afacerilor interne şi internaționale a întreprinderilor mici şi mijlocii.

Descriere: Acest program își propune formarea de specialişti capabili să administreze afacerile interne şi internaţionale ale unor întreprinderi mici şi mijlocii, capabili să răspundă atât nevoilor de dezvoltare a companiilor multinaţionale prezente în România, cât şi exigențelor întreprinderilor românești preocupate să-şi dezvolte activitatea la nivel internaţional. Absolvenții acestui program vor putea să participe la negocieri comerciale la nivel de autorităţi în plan bilateral, regional şi multilateral şi să asigure reprezentarea intereselor româneşti. Ei vor deţine cunoştinţele, competenţele şi abilităţile necesare pentru a contribui la dobândirea avantajelor competitive pe piaţa internă şi internaţională de către organizaţiile în cadrul cărora vor activa.

Abilități dobândite:  Capacitatea de a elabora şi implementa strategii de dezvoltare internaţională a firmei într-un mediu multicultural; Cunoaşterea, înţelegerea şi utilizarea teoriilor şi metodelor de bază în domeniul internațional; Identificarea şi aplicarea principiilor de management specifice domeniului afacerilor internaționale; Cunoașterea principiilor de funcționare a acordurilor comerciale multilaterale si a acordurilor de integrare economica regionala; Efectuarea de expertize in domeniul afacerilor internaționale.

Beneficii: studenții noștri vor beneficia de acces la resurse educaționale de top, utilizarea platformei educaționale online Moodle, acces la laboratoare de specialitate, conferința studenților masteranzi, cursuri și workshop-uri de pregătire extra-curriculară.

Studenții la programul AAIIIMM vor studia: Economia afacerilor, Economie internațională, Managementul dezvoltării durabile, Limbi străine, Managementul tranzacţiilor economice internaţionale, Economia integrării europene, Managementul strategic al întreprinderii, Comerțul exterior și uniunea vamală în UE, Concurență și competitivitate, Negocierea și contractarea în comerțul internațional, Strategii internaţionale ale firmei

Oportunități de carieră: Șef serviciu relații internaționale; Expert în relații economice internaționale; Expert/inspector vamal; Secretar economic; Expert aplicare legislație armonizată în domeniul industriei şi comerțului; Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europene ; Expert eficientizare investiții; Specialist plan progres.

 

 

Page 1 of 4

 
 
 
 

Informații facultate

Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România

Telefon secretariat: 0259.408.276

Telefon secretar şef: 0259.408.407

E-mail: steconomice@uoradea.ro