Pagina principala Catedre Oferta educationala Cercetare Relatii internationale / International office Evenimente Info studenti

 

Facultatea de Ştiinţe Economice / Oferta educaţională / Ciclul II / Planuri de invatamant

 

UNIVERSITATEA DIN ORADEA – University of Oradea

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE – Faculty of Economics

Specializarea: Economie şi politici de dezvoltare – Master

Specialization: M.A. Economics and the Development Policies - EPD

Durata studiilor/ Duration of Studies: 4 semestre/ 4 Semesters

Forma de învăţământ/ Education Form: ZI/ Full-time courses

 

 

PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ CURRICULUM

începând cu anul universitar/ beginning with the academic year

2007/2008

 

Semestrul I/ 1st Semester

Nr. crt./ Crt. No.

Cod/ ECTS Code

Denumirea disciplinei/

Name of the Subject

Număr de ore pe disciplină/săptămânâ

Teaching hours per Subject/ week

Cr.

F.V./ E.F.

C

S

Lp/P.L.

1.

UO-FSE.EPD.01.01

Microeconomie aprofundată/ Advanced Microeconomics

2

2

-

8

Ex

2.

UO-FSE.EPD.01.02

Macroeconomie aprofundată/ Advanced Macroeconomics

2

2

-

8

Ex

3.

UO-FSE. EPD.01.03

Economie şi politici publice/Public Economics and Public Policies

2

1

-

7

Ex

4.

UO-FSE. EPD.01.04

Economia dezvoltării/ Development Economics

2

1

-

7

Ex

Total nr. ore pe săptămână / Total credite

Total Teaching Hours per Week/ Total ECTS credits

8

6

-

 

30

 

14

  

Semestrul II/ 2nd Semester

Nr. crt./ Crt. No.

Cod/ ECTS Code

Denumirea disciplinei/

Name of the Subject

Număr de ore pe disciplină/săptămânâ

Teaching hours per Subject/ week

Cr.

F.V./ E.F.

C

S

Lp/P.L.

1.

UO-FSE.EPD.02.01

Politici macroeconomice/Macroeconomic Policies

2

2

-

8

Ex

2.

UO-FSE. EPD.02.02

Economie şi politici europene/European Economics and Policies

2

2

-

8

Ex

3.

UO-FSE. EPD.02.03

Politici comerciale/Trade Policies

2

1

-

7

Ex

4.

UO-FSE. EPD.02.04

Organizaţii şi politici de dezvoltare internaţională/International Development Organisations and Policies

2

1

-

7

Ex

Total nr. ore pe săptămână / Total credite

Total Teaching Hours per Week/ Total ECTS credits

8

6

-

 

30

 

14

 

Semestrul III/ 3rd Semester

Nr. crt./ Crt. No.

Cod/ ECTS Code

Denumirea disciplinei/

Name of the Subject

Număr de ore pe disciplină/săptămânâ

Teaching hours per Subject/ week

Cr.

F.V./ E.F.

C

S

Lp/P.L.

1.

UO-FSE.EPD.03.01

Economia muncii şi politicile ocupării/Labour Economics and Employment Policies

2

2

-

8

Ex

2.

UO-FSE. EPD.03.02

Metodologia cercetării ştiinţifice economice/Methods in Economic Research

2

2

-

8

Ex

3.

UO-FSE. EPD.03.03

Politici monetar-financiare/Monetary and Financial Policies

2

1

-

7

Ex

4.

UO-FSE. EPD.03.04

Globalizare şi politici economice globale/Globalisation and Global Economic Policies

2

1

-

7

Ex

Total nr. ore pe săptămână / Total credite

Total Teaching Hours per Week/ Total ECTS credits

8

6

-

 

30

 

14

 

Semestrul IV/ 4th  Semester

Nr. crt./ Crt. No.

Cod/ ECTS Code

Denumirea disciplinei/

Name of the Subject

Număr de ore pe disciplină/săptămânâ

Teaching hours per Subject/ week

Cr.

F.V./ E.F.

C

S

Lp/P.L.

1.

UO-FSE.EPD.04.01

Modelarea creşterii economice/Economic Growth Models

2

2

-

8

Ex

2.

UO-FSE. EPD.04.02

Economie regională şi politici de dezvoltare regională/Regional Economics and Regional Development Policies

2

1

-

7

Ex

3.

UO-FSE. EPD.04.03

Dezvoltare economică durabilă/Sustainable Economic Development

2

1

-

7

Ex

4.

UO-FSE. EPD.04.04

Proiecte economice

2

-

2

8

Ex

Total nr. ore pe săptămână / Total credite

Total Teaching Hours per Week/ Total ECTS credits

8

4

2

 

30

 

14

  

Total credite (4 semestre)/ Total ECTS Credits (4 Semesters) = 120

  

Notă/ Note:

Anul universitar are 2 semestre a câte 14 săptămâni./ The academic year consists of 2 Semesters, each of 14 weeks.

Durata şcolarizării pentru forma de învăţământ zi este de 4 semestre./ The duration of the full-time Master studies is 4 Semesters.

Studiile se încheie cu o disertaţie în faţa unei comisii formată din minim trei specialişti în domeniu, după sesiunea de examen şi restanţe./ The second year allows (upon having passed all the exams) to build up specific expertise in the chosen area of specialization culminating in a master thesis at the end of the program, that will be sustained in front of a minimum 3 specialists commission.

  

Legenda: C - curs, S – seminar, Lp – lucrări practice, F.V.- forma de verificare, Cr.- număr credite, Ex. – examen.

 Legend: E.F. – Evaluation Form, P.L. – Practical Lecturers or Labs, C – course, S – seminar, Ex – Exam, Cr - ECTS credit numbers

 

 1. Scopul şi obiectivele / Scope and Aims:

Scopul acestui program masteral este de a pregăti şi perfecţiona angajaţii cu pregătire superioară în vederea exercitării cu succes a principalelor funcţii manageriale în cadrul instituţiilor publice, organizaţiilor economice la toate nivelurile, companiilor naţionale şi internaţionale. /The aim of this specialisation is to prepare and to improve the abilities of the employees with university degree in order to implement efficiently the management functions in public institutions, all levels economic organizations, national and international companies.

 

 1. Formatul/ Format

Cursurile sunt organizate pe patru semestre, forma de învăţământ ZI şi se finalizează cu susţinerea unei dizertaţii în faţa unei comisii formată din specialişti în domeniu. / The duration of the full-time Master studies is 4 semesters and culminating in a master thesis at the end of the program that will be sustained in front of a professional commission.

 

 1. Oportunităţile în carieră şi locurile de muncă vizate de absolvenţii acestei specializări de Master/ Career Oportunities and Targeted Job Markets

Absolvenţii acestei specializări în urma parcurgerii celor patru semestre şi a susţinerii dizertaţiei finale, vor avea cunoştinţele necesare pentru ocuparea unor poziţii de conducere pe diferite niveluri ierarhice în cadrul unor companii naţionale şi internaţionale, administraţia publică, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale, precum şi pentru activitatea de cercetare ştiinţifică şi în învăţământul superior. Acest masterat oferă absolvenţilor săi oportunitatea de a-şi continua cariera prin programe doctorale ulterioare./ The graduates of the specialisation, after four semester and the master thesis, will be able to manage people at different levels in national and internationa companies, public administration, government and non-government organizations, and for research and higher education. This program offers the opportunity to develop their carreers in doctoral programs

 

 1. Competenţele cheie pe care acest Master le asigură / Key Competences

 • conducerea în calitate de manager a proceselor derulate la orice nivel de decizie din organizaţie sau instituţie/ the ability to manage as a manager the  organisation or instituional processes at different hierarhical levels.

 • capacitatea de proiectare, elaborare şi implementare a strategiilor de dezvoltare /the ability to project,  elaborate and implement development  strategies.

 • capacitatea de a asigura utilizarea performantă a resurselor organizaţiei, departamentului, instituţiei / the ability to used efficiently and with best results,  the resources of  the departament, organization or institution.

 • capacitatea de sinteză şi analiză a fenomenelor şi proceselor economice /the ability to analized and focused on economical processes.

 • abilitatea de a motiva, fundamenta şi implementa decizii /the ability to motivate, to implement decisions

 • capacitatea de a adopta decizii şi de a coordona microgrupuri, organizaţii şi instituţii / the ability to became an efficiently decisons maker and to coordinate small gropus, organisations and institutions

 • abilitatea de elaborare a unor proiecte şi studii de specialitate / the ability to elaborate specialized projects and studies

 • abilitatea de a formula politici economice dintre cele mai diverse, la nivel micro, macro, mezoeconomic/the ability of formulating different economic policies, at micro, macro and mezo-economic level

 • abilitatea de a desfăşura activităţi de cercetare ştiinţifică în institute de cercetare, învăţământ sau în întreprinderi/ability to develop research activities in research institue, education and firms.

  

 

 
Responsabil site:conf.univ.dr. Ioana Pop Cohut
Design, intretinere si actualizare:
Catalin Zmole
Universitatea din Oradea, Facultatea de Ştiinţe Economice
Strada Universităţii, nr. 1, cod poştal: 410087, Oradea, România
Telefon secretariat: 0259.408.276, Telefon secretar şef: 0259.408.407
Telefon decanat: 0259.408.109, Fax: 0259.408.409, E-mail: steconomice
@uoradea.ro